Oświadczenie o ograniczonej gwarancji hator

Firma Hator gwarantuje wszystkim użytkownikom swoich produktów brak wad w użytych częściach i działa na warunkach określonych w niniejszym dokumencie. Z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń określonych poniżej, firma Hator według własnego uznania naprawi lub wymieni swoje produkty, które okazały się wadliwe z powodu niewłaściwej jakości wykonania lub użytych materiałów. Naprawione części lub produkty są przekazywane przez firmę Hator w celu wymiany wadliwych części na nowe lub ponownie sprawdzone produkty. Wszystkie ponownie sprawdzone produkty są testowane pod kątem zapewnienia ich funkcjonalnej zgodności z nowymi produktami. W przypadku, Jeśli firma Hator nie będzie w stanie naprawić lub wymienić produktu, bieżącą wartość produktu zostanie zwrócona lub zapłacona w cenie, która obowiązywała w momencie złożenia reklamacji lub w cenie zakupu (w zależności od tego, która wartość jest niższa w momencie zaksięgowania produktu). W tym celu należy przedstawić dowód zakupu z datą i miejscem zakupu, a także opis i cenę produktu.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń produktów wynikających z nieprawidłowej instalacji, montażu, wypadku, niewłaściwego użytkowania, klęski żywiołowej, niewystarczającego lub nadmiernego zasilania, nieprawidłowych warunków mechanicznych lub środowiskowych oraz nieautoryzowanego demontażu, naprawy lub modyfikacji. Niniejsza ograniczona gwarancja jest nieważna, jeśli produkty nie były używane zgodnie z dołączonymi instrukcjami lub produkty nie były używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje również żadnych produktów, na których dane identyfikacyjne zostały zmienione, zniszczone lub usunięte.

Bezpłatne wsparcie techniczne

Jeśli wystąpią problemy z montażem lub początkiem użytkowania produktów Hator, prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej Hator przed przeprowadzeniem obsługi technicznej systemu.

Aby uzyskać pomoc techniczną na piśmie, odwiedź stronę Informacje zwrotne.

Procedura i obowiązkowe warunki złożenia reklamacji

Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, możesz zwrócić uszkodzone produkty autoryzowanemu dealerowi Hator, u którego kupiłeś te produkty. Przed zwrotem produktów potwierdź warunki zwrotu. Do produktów, które zostaną zwrócone, należy dołączyć informacje identyfikacyjne, w tym numer modelu i numer seryjny (jeśli są) z dokładnym opisem problemu, który wystąpił podczas jego użytkowania. Będziesz musiał przedstawić dowód zakupu. Wszystkie części lub produkty zwrócone w przypadku zmiany lub zwrotu pieniędzy po otrzymaniu stają się własnością firmy Hator. Koszty dostawy produktów od konsumenta do sprzedawcy / dystrybutora i z powrotem podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującym prawem kraju, w którym ma miejsce przypadek gwarancyjny.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo powyższe jest pełną gwarancją produktu i zastępuje wszelkie inne gwarancje i oświadczenia w formie ustnej lub pisemnej.

Poza powyższymi gwarancjami firma Hator nie udziela żadnych innych gwarancji na swoje produkty i odrzuca wszelkie gwarancje, które nie zostały określone w niniejszym dokumencie. Produkty Hator nie mogą być wykorzystywane jako elementy odpowiedzialne w systemach podtrzymywania życia ani w przypadkach, w których usterka lub awaria produktu może spowodować wypadek lub śmierć. Hator nie ponosi odpowiedzialności za czyjąś śmierć, ani za szkody lub szkody wyrządzone osobom lub mieniu wynikające z używania produktów Hator w jakimkolwiek sprzęcie, w tym w szczególności w sprzęcie wojskowym lub medycznym, systemach kontroli ruchu drogowego i zapobieganiu katastrofom.

Całkowita odpowiedzialność Hator z tytułu niniejszej lub innej gwarancji, bezpośredniej lub pośredniej, jest ograniczona do naprawy, wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy. Firma Hator nie ponosi odpowiedzialności wobec nabywcy lub użytkownika końcowego produktów firmy Hator za straty, koszty, utratę danych, utracone przychody, utracone oszczędności, utracone zyski oraz inne szkody uboczne lub pośrednie wynikające z zakupu, użytkowania lub niemożności korzystania z produktów firmy Hator.

Niniejsza ograniczona gwarancja zapewnia użytkownikowi pewne prawa, z wyjątkiem których użytkownik może mieć inne prawa, które różnią się w zależności od państwa i przepisów prawa, o których informacje można uzyskać w lokalnym Centrum Ochrony Konsumentów.